วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงผู้ใช้แรงงาน

 

Zeno Collagen Thailand @ZenoCollagenThailand