ป๋ากับม๊า มีหัวใจดวงเดียวกัน คือหนู หนูเกิดมาเพราะความร ป๋ากับม๊า มีหัวใจดวงเดีย