เพื่อนไม่ต้องมีเยอะ เพราะความเยอะ ไม่ได้บ่งบอกถึงความจร เพื่อนไม่ต้องมีเยอะ เพรา